خدمات رونشناسی

 
خدمات روانشناسی و رواندرمانی


رواندرمانی فردی

رواندرمانی گروهی
مشاوره خانواده
مشاوره ازدواج

.در مشاوره قبل از ازدواج زوجین با شناخت کامل از یکدیگر تصمیم گیری می کنند
انجام تمامی تست های روان سنجی و روانشناختی
درمانهای نوین نوروفیدبک و بیوفیدبک


تست

تست