خدمات قابل ارائه در مطب دکتر علی ربانی زاده

خدمات قابل ارائه در مطب دکتر علی ربانی زاده - روانپزشک
1-درمانهای دارویی :
اختلالات- افسردگی - اضطرابی - وسواس - پیش فعالی - تیک - تشنج - فراموشی - بی خوابی - سردرد - سم زدایی و ترک اعتیاد
2- درمانهای غیر دارویی :
مشاوره های فردی و خانواده - گروه درمانی - جلسات آموزشی روانشناختی - برگزاری دوره های آموزشی مهارت اجتماعی - درمان نوروفیدبک و TDCS
3- خدمات تشخیص :
شامل QEEG و تست های روانشناختی